U bent hier

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Voorwaarden – Nederlands Huisartsen Genootschap

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de vereniging
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Intellectueel eigendomsrecht
Artikel 7 - Vertrouwelijke informatie
Artikel 8 - Herroepingsrecht
Artikel 9 - Verplichtingen van de afnemer tijdens de bedenktijd
Artikel 10 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de afnemer en kosten daarvan
Artikel 11 - Verplichtingen van de vereniging bij herroeping
Artikel 12 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 13 - De prijs
Artikel 14 - Aansprakelijkheid
Artikel 15 - Nakoming en extra garantie
Artikel 16 - Levering en uitvoering
Artikel 17 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 18 - Betaling
Artikel 19 - Klachtenregeling
Artikel 20 - Geschillen
Artikel 21 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de afnemer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de vereniging worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de vereniging;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Afnemer: degene die met de vereniging een overeenkomst op afstand als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden heeft gesloten;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de afnemer of vereniging in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Vereniging: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan afnemers aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de vereniging en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de afnemer ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en vereniging gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de vereniging

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Vestiging- en bezoekadres:
Mercatorlaan
3528 BL te Utrecht;

Telefoonnummer: 088-5065500
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@nhg.org

BTW-identificatienummer: NL008959560B01
KvK NHG: 40530347
KvK Uitgeverij BV: 30070930

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de vereniging en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen vereniging en afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de vereniging voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de vereniging zijn in te zien en dat zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de vereniging gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de vereniging niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de vereniging onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de vereniging is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de vereniging daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De vereniging kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de vereniging op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De vereniging zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het contactgegevens van de vereniging waar de afnemer met klachten terecht kan;
  2. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  3. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6- Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op NHG-producten - software-producten, apparatuur, andere materialen en gegevens - berusten uitsluitend bij het NHG of zijn licentiegevers.
 2. De in 6.1 genoemde producten mogen uitsluitend worden aangewend ten behoeve van privé-gebruik of gebruik in de eigen huisartspraktijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Koper/gebruiker is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde NHG-producten - software-producten, apparatuur, andere materialen en gegevens - vertrouwelijke informatie en/of beroepsgeheimen van het NHG of zijn licentiegevers bevatten. Koper/gebruiker verbindt zich om de hiervoor genoemde producten geheim te houden, niet aan derden bekend te maken noch in gebruik te geven of te verkopen en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem/haar ter beschikking zijn gesteld.
 4. Het NHG verleent slechts aan één gebruiker per licentie het gebruiksrecht; het NHG verplicht gebruiker dus uitsluitend in eigen persoon het gebruiksrecht uit te oefenen. Gebruiker is gerechtigd twee reservekopieën van de software te maken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij gebruik van gegevens en software dient de gebruiker de aanduidingen aangaande de intellectuele eigendomsrechten te handhaven.
 5. Het is koper/gebruiker niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het NHG, de in 6.1 genoemde producten te wijzigen, te bewerken, te verveelvoudigen of als lesmateriaal te gebruiken.
 6. Na overtreding van de hiervoor genoemde voorwaarden is het NHG gerechtigd om met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving de software-gebruiksrechtovereenkomst met de gebruiker te beëindigen, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst. Het NHG zal op basis van deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Het staat het NHG vrij om jegens de betreffende gebruiker rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 7 -  Vertrouwelijke informatie

 1. De vereniging zal alle vertrouwelijke informatie geheimhouden en deze niet met derden delen.
 2. Onder vertrouwelijke informatie wordt alle informatie verstaan over een klant of een deelnemer waarvan de betreffende persoon aangeeft dat deze vertrouwelijk van aard of waarvan vereniging behoort te weten dat deze vertrouwelijk is.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De vereniging mag de afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de afnemer, of een vooraf door de afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de afnemer in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De vereniging mag, mits hij de afnemer hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

   Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 3. De afnemer kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De vereniging mag de afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 5. Indien de vereniging de afnemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 6. Indien de vereniging de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de afnemer heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de afnemer die informatie heeft ontvangen.

Artikel 9 - Verplichtingen van de afnemer tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de afnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De afnemer is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De afnemer is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de vereniging hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 10 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de afnemer en kosten daarvan

 1. Als de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de vereniging.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de afnemer het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de vereniging. Dit hoeft niet als de vereniging heeft aangeboden het product zelf af te halen. De afnemer heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De afnemer zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de vereniging verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de afnemer.
 5. De afnemer draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de vereniging niet heeft gemeld dat de afnemer deze kosten moet dragen of als de vereniging aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de afnemer de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. De afnemer draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de vereniging heeft nagelaten deze verklaring van de afnemer te bevestigen.

7.    Als de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 11 - Verplichtingen van de vereniging bij herroeping

 1. Als de vereniging de melding van herroeping door de afnemer op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De vereniging vergoedt alle betalingen van de afnemer, inclusief eventuele leveringskosten door de vereniging in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de afnemer hem de herroeping meldt. Tenzij de vereniging aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de afnemer aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De vereniging gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de afnemer heeft gebruikt, tenzij de afnemer instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de afnemer.
 4. Als de afnemer heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de vereniging de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 12 - Uitsluiting herroepingsrecht

De vereniging kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de vereniging dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de afnemer; en
  2. de afnemer heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de vereniging de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 2. Volgens specificaties van de afnemer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 5. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 7. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de afnemer; en
  2. de afnemer heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 13 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de vereniging dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 1. Het NHG besteedt grote aandacht aan de inhoud van zijn producten. Voor informatie die nochtans onvolledig en/of onjuist is opgenomen, voor gebreken aan de uitvoering of voor gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik, is het NHG niet aansprakelijk.
 2. Het NHG heeft grote zorg besteed aan zowel de totstandkoming van de gegevens als aan het ontwikkelen van de software-producten. Desalniettemin is het NHG niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, uit welke hoofde dan ook, die ontstaat door gebruik van gegevens en software-producten, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad.
 3. Hoewel de software-producten door het NHG met een gangbare viruschecker zijn gecontroleerd, kan geen garantie worden gegeven op de afwezigheid van virussen. Een adequate controle op virussen dient derhalve door gebruiker te worden uitgevoerd.
 4. Indien de uitsluitingen als omschreven in de artikelen 3.7.1 en 3.7.2 op grond van dwingend recht niet van toepassing zijn, is het NHG slechts aansprakelijk voor vervangingsschade van het betreffende product. Aanvullende schade, waaronder mede begrepen vertragingsschade en gevolgschade, wordt niet vergoed.
 5. Indien op de beperking tot vervangingsschade onder de omstandigheden van het geval geen beroep kan worden gedaan, kan koper/gebruiker naast vervangende schadevergoeding, vergoeding voor aanvullende schade vorderen. De aanvullende schadevergoeding bedraagt nooit meer dan vijfentwintig procent van de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen, voor de achterwege gebleven prestatie.
 6. Aansprakelijkheid van het NHG voor schade als gevolg van onrechtmatige daad is uitgesloten, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten van het NHG en niet-ondergeschikten.
 7. Indien op de artikelen 3.7.1 tot en met 3.7.5 wegens de omstandigheden van het geval geen beroep kan worden gedaan, bedraagt de schadevergoeding nimmer meer dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de overeenkomst.

Artikel 15 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De vereniging staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de vereniging er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de vereniging, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de vereniging kan doen gelden indien de vereniging is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de vereniging, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de afnemer bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 16 - Levering en uitvoering

 1. De vereniging zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan de vereniging kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de vereniging geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de vereniging het bedrag dat de afnemer betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de vereniging tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de vereniging bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De afnemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de vereniging voor zichzelf heeft bedongen.

   Verlenging:
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de afnemer deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de afnemer te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

       Duur:
 5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de afnemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 18 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan afnemers mag de afnemer in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de vereniging te melden.
 4. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de vereniging is gewezen op de te late betaling en de vereniging de afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de vereniging gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De vereniging kan ten voordele van de afnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 19 - Klachtenregeling

 1. De vereniging beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de vereniging.
 3. Bij de vereniging ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de vereniging binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De afnemer dient de vereniging in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 20 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de vereniging en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Download hier het modelformulier.